Miljö och kvalitet

Det är allas ansvar att värna om vår miljö. Vi på Sörmlands Printing Solution arbetar kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och metoder för att minska belastningen på miljön

Vi har därför valt att certifiera oss inom ett flertal områden. Det hjälper oss att systematiskt arbeta med miljö- och kvalitetsfrågor och vi kan därmed också erbjuda tydligare alternativ för dig som kund.


Vi är sedan flera år certifierade i enlighet med ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Det innebär att vi internt bedriver ett systematiskt arbete för att minimera miljöbelastningen på den yttre miljön samt säkerställa kvalitén.


Vi är anslutna till FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) och uppfyller vårt producentansvar när det gäller insamling och återvinning av förpackningar av plast, papper/kartong och wellpapp.


Svanenmärkningen allt mer betydelsefull
Svanenmärkningen ger kriterier för att märka tryckeriernas hela verksamhet. På det sättet kan Svanenmärkningen medverka till avsevärt större miljöförbättringar inom branschen. Särskilt när det gäller pappersanvändning och kemikalieanvändning – inte minst ur arbetsmiljöaspekter – och utsläpp till luft och vatten. Samtidigt har kraven höjts på pappersråvaran för att kunna framställa Svanenmärkta trycksaker.


Vi uppfyller de kriterier som krävs för att hela vår verksamhet skall betraktas som Svanenmärkt. Det ger oss också licens att Svanenmärka de produkter som uppfyller gällande krav.


Forest Stewardship Council® - Licens FSC® C012075
Syftet med FSC® (Forest Stewardship Council) är att eftersträva ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. För att garantera att FSC-märkta produkter verkligen uppfyller kraven finns det ett spårbarhetssystem som bygger på att varje länk i produktionskedjan har ett så kallat Chain-of-Custody certifikat.


Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
PEFC är en certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till småskaliga privata skogsbruk. Bakom PEFC i Sverige står bland annat LRF och skogsägareföreningarna. Se PEFC-certificat här